پیشرفت تحصیلی استعدادهای درخشان پایه نهم آزمون پیشرفت تحصیلی استعدادهای درخشان پایه نهم (دوره اول دبیرستان)

دوست عزیز در این صفحه می توانید آزمونهای پیشرفت تحصیلی مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد)  پایه نهم را دانلود نمایید.

مرحله اولمرحله دوم
پیشرفت تحصیلی استعدادهای درخشان پایه نهم مرحله اول سال 96-97
پیشرفت تحصیلی استعدادهای درخشان پایه نهم مرحله اول 96-97 پاسخنامه کلیدی
پاسخنامه علوم تجربی پیشرفت تحصیلی استعدادهای درخشان پایه نهم مرحله اول 96-97
پیشرفت تحصیلی استعدادهای درخشان پایه نهم سال 96-97 مرحله دوم
پیشرفت تحصیلی استعدادهای درخشان پایه نهم سال 96-97 مرحله دوم- کلید
پیشرفت تحصیلی استعدادهای درخشان پایه نهم سال 96-97 مرحله دوم پاسخنامه علوم
پیشرفت تحصیلی استعدادهای درخشان پایه نهم مرحله اول سال 95-96
پیشرفت تحصیلی استعدادهای درخشان پایه نهم 95-96 مرحله اول پاسخنامه کلیدی
پیشرفت تحصیلی استعدادهای درخشان پایه نهم مرحله اول 95-96 پاسخ ریاضی
پیشرفت تحصیلی استعدادهای درخشان پایه نهم مرحله دوم سال 95-96
پیشرفت تحصیلی استعدادهای درخشان پایه نهم مرحله دوم 95-96 پاسخنامه کلیدی
پیشرفت تحصیلی استعدادهای درخشان پایه نهم مرحله اول سال 94-95
پیشرفت تحصیلی استعدادهای درخشان پایه نهم مرحله اول 94-95 پاسخنامه کلیدی
پیشرفت تحصیلی استعدادهای درخشان پایه نهم مرحله دوم سال 94-95
پیشرفت تحصیلی استعدادهای درخشان پایه نهم مرحله دوم 94-95 پاسخنامه کلیدی