پیشرفت تحصیلی استعدادهای درخشان پایه هشتم آزمون پیشرفت تحصیلی استعدادهای درخشان پایه هشتم (دوره اول دبیرستان)

دوست عزیز در این صفحه می توانید آزمونهای پیشرفت تحصیلی مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) پایه هشتم را دانلود نمایید.

مرحله اولمرحله دوم
پیشرفت تحصیلی استعدادهای درخشان پایه هشتم سال 96-97 مرحله اول
پیشرفت تحصیلی استعدادهای درخشان پایه هشتم سال 96-97 مرحله اول - کلید
پیشرفت تحصیلی استعدادهای درخشان پایه هشتم سال 96-97 پاسخنامه علوم
پیشرفت تحصیلی استعدادهای درخشان پایه هشتم سال 96-97 مرحله دوم 
پیشرفت تحصیلی استعدادهای درخشان پایه هشتم سال 96-97 مرحله دوم - کلید
پیشرفت تحصیلی استعدادهای درخشان پایه هشتم سال 96-97 مرحله دوم پاسخنامه علوم
پیشرفت تحصیلی استعدادهای درخشان پایه هشتم سال 95-96 مرحله اول
پیشرفت تحصیلی استعدادهای درخشان پایه هشتم سال 95-96 مرحله اول- کلید
پیشرفت تحصیلی استعدادهای درخشان پایه هشتم سال 95-96 مرحله اول - پاسخنامه ریاضی
پیشرفت تحصیلی استعدادهای درخشان پایه هشتم سال 95-96 مرحله دوم
پیشرفت تحصیلی استعدادهای درخشان پایه هشتم سال 95-96 مرحله دوم - کلید
پیشرفت تحصیلی استعدادهای درخشان پایه هشتم سال 94-95 مرحله اول
پیشرفت تحصیلی استعدادهای درخشان پایه هشتم سال 94-95 مرحله اول - کلید
پیشرفت تحصیلی استعدادهای درخشان پایه هشتم سال 94-95 مرحله دوم
پیشرفت تحصیلی استعدادهای درخشان پایه هشتم سال 94-95 مرحله دوم - کلید
پیشرفت تحصیلی استعدادهای درخشان پایه هشتم سال 93-94 مرحله اول
پیشرفت تحصیلی استعدادهای درخشان پایه هشتم سال 93-94 مرحله اول - کلید
پیشرفت تحصیلی استعدادهای درخشان پایه هشتم سال 93-94 مرحله دوم
پیشرفت تحصیلی استعدادهای درخشان پایه هشتم سال 93-94 مرحله دوم - کلید