پیشرفت تحصیلی استعدادهای درخشان پایه هفتم آزمون پیشرفت تحصیلی استعدادهای درخشان پایه هفتم (دوره اول دبیرستان)

دوست عزیز در این صفحه می توانید آزمونهای پیشرفت تحصیلی مدارس استعدادهای درخشان پایه هفتم را دانلود نمایید.

مرحله اولمرحله دوم
پیشرفت تحصیلی استعدادهای درخشان پایه هفتم سال 96-97 مرحله اول
پیشرفت تحصیلی استعدادهای درخشان پایه هفتم 96-97 مرحله اول- کلید 
پیشرفت تحصیلی استعدادهای درخشان پایه هفتم سال 96-97 مرحله دوم
پیشرفت تحصیلی استعدادهای درخشان پایه هفتم سال 96- 97 مرحله دوم- کلید
پیشرفت تحصیلی استعدادهای درخشان پایه هفتم سال 96-97 مرحله دوم پاسخ علوم
پیشرفت تحصیلی استعدادهای درخشان پایه هفتم سال 95-96 مرحله اول
پیشرفت تحصیلی استعدادهای درخشان پایه هفتم 95-96 مرحله اول- کلید 
پیشرفت تحصیلی استعدادهای درخشان پایه هفتم 95-96 مرحله اول پاسخ ریاضی
پیشرفت تحصیلی استعدادهای درخشان پایه هفتم سال 95-96 مرحله دوم
پیشرفت تحصیلی استعدادهای درخشان پایه هفتم 95-96 مرحله دوم - کلید
پیشرفت تحصیلی استعدادهای درخشان پایه هفتم سال 94-95 مرحله اول
پیشرفت تحصیلی استعدادهای درخشان پایه هفتم 94-95 مرحله اول - کلید
پیشرفت تحصیلی استعدادهای درخشان پایه هفتم سال 94-95 مرحله دوم
پیشرفت تحصیلی استعدادهای درخشان پایه هفتم 94-95 مرحله دوم - کلید
پیشرفت تحصیلی استعدادهای درخشان پایه هفتم سال 93-94 مرحله اول
پیشرفت تحصیلی استعدادهای درخشان پایه هفتم 93-94 مرحله اول - کلید
پیشرفت تحصیلی استعدادهای درخشان پایه هفتم  سال 93-94 مرحله دوم
پیشرفت تحصیلی استعدادهای درخشان پایه هفتم 93-94 مرحله دوم - کلید