امتحانات نهایی پایه دوازدهم دانلود امتحانات نهایی پایه دوازدهم رشته های ریاضی، تجربی، انسانی و فنی

لطفاً درس خود را انتخاب کنید:

دروس مشترک هر سه رشته

فارسی3(کلیه رشته ها)

زبان انگلیسی3


دروس مشترک رشته های تجربی و ریاضی

دینی3        علوم اجتماعی

شیمی3پایه دوازدهم ریاضی 

حسابان2      گسسته

   فیزیک3 ریاضی     هندسه3


پایه دوازدهم تجربی

زیست3      فیزیک3 تجربی

ریاضی3 تجربی


پایه دوازدهم انسانی

ریاضی و آمار3       فلسفه3

دینی3 انسانی      تاریخ3

جامعه شناسی3      علوم و فنون3