مطالب آموزشی کنکوری/دبیرستان/مشاوره

4 جستجو برای برچسب حد و پیوستگی

برای بدست آوردن خارج قسمت تقسیم یک چند چمله ای بر x-a میتوانید از تقسیم معمولی استفاده نمایید. اما هورنر روشی را پیشنهاد میکند که نسبتاً آسانتر است و در محاسبه حدودی که صفر صفرم میشوند و صورت و مخرج آنها چندجمله ای است بکار میرود. ادامه مطلب